© GO mz

1. DEFINITIES


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

-tennisles-denhaag: www.tennisles-denhaag.nl, GO TENNIS, onderdeel van GO mz

- annulering: het voortijdig of tussentijds opzeggen van de overeenkomst;

- cursist: degene die deelneemt aan één van de lesprogramma’s van tennisles-denhaag;

- cursusgeld: de overeengekomen prijs voor een bepaald lesprogramma;

- inschrijfformulier: het (digitale) formulier dat dient ter aanvraag van een bepaald lesprogramma;

- lesprogramma: het totale programma waarvoor de cursist een overeenkomst afsluit met tennisles-denhaag;

- lesuur: een tijdseenheid van 50 minuten,

- overeenkomst: de overeenkomst tussen cursist en tennisles-denhaag inhoudende de verzorging van een lesprogramma door tennisles-denhaag ten behoeve van cursist.

- privé- en duo-training: Lesprogramma waarbij de lesgroep bestaat uit respectievelijk 1 of 2 personen.

- tennisles-denhaag, inclusief alle aan haar verbonden tennisleraren;


2. OVEREENKOMST


- Door het ondertekenen en verzenden van het Inschrijfformulier komt de Overeenkomst tot stand en ontstaat er de verplichting voor de Cursist om het Cursusgeld te voldoen, na ontvangst van de factuur, binnen de gestelde betalingstermijn;

- Uitsluitend volledig ingevulde Inschrijfformulieren worden in behandeling genomen;

- Aanmelding voor een lesprogramma geeft geen recht op plaatsing.

- De overeenkomst geldt uitsluitend tussen de Cursist en tennisles-denhaag. De uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten zijn niet overdraagbaar. Een bepaald Lesprogramma kan derhalve niet worden overgedragen aan een ander persoon, tenzij in overleg met tennisles-denhaag anders wordt besloten.

- Aanmelding voor privé- en duo-trainingen, kan door rechtstreeks contact op te nemen met tennisles-denhaag , of de desbetreffende contactpersoon.


3. LESPROGRAMMA


- Het Lesprogramma kan bestaan uit 1 of meerdere lessen per week.


4. VERVALLEN

5. BESCHIKBAARHEID


- Op het Inschrijfformulier dient de beschikbaarheid zo volledig mogelijk ingevuld te worden.

- Indien de Cursist zich aanmeldt voor een Lesprogramma dat bestaat uit meerdere lessen per week, dan dient de beschikbaarheid voldoende te zijn.

- Indien de beschikbaarheid onvoldoende is dan zal tennisles-denhaag  in onderling overleg met de Cursist het Lesprogramma aanpassen.

- Het aanpassen van het Lesprogramma als gevolg van beperkte beschikbaarheid geldt niet als annulering in de zin van art. 6 van deze algemene voorwaarden.

- Jeugdleden dienen minimaal 1 uur per dag beschikbaar te zijn. Jeugdleden mogen 1 dag als volledig verhinderd opgeven. De woensdagmiddag is de lesdag voor kinderen op de basisschool en kan derhalve niet als volledige verhinderdag opgegeven worden.


6. UITVOERING OVEREENKOMST


- tennisles-denhaag heeft het recht om bij onvoldoende inschrijvingen voor een (deel van een) bepaald Lesprogramma het Cursusgeld aan te passen, het aantal Lesuren van het Lesprogramma te verminderen of het Lesprogramma te Annuleren. Dit zal altijd geschieden in overleg met de Cursist.

- tennisles-denhaag zal uitsluitend voldoende gekwalificeerd personeel inschakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder begrepen de aan tennisles-denhaag en TOUCH verbonden stagaires.

- tennisles-denhaag heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien de uitvoering van de Overeenkomst dit vereist.

- Op zon- en feestdagen wordt er geen les gegeven. Indien het aantal lesweken van het Lesprogramma door omstandigheden niet gegeven kunnen worden, dan kan tennisles-denhaag in overleg met de Cursist uitwijken naar zon- of feestdagen of vakantieweken.

- tennisles-denhaag verstuurt uiterlijk 1 week voor aanvang van het Lesprogramma de dag(en) en tijd waarop de cursist les heeft.

- De zomertrainingen starten de laatste week van maart of de 1e week van april. De wintertrainingen starten op zijn vroegst de 4e week van september.


7. AANSPRAKELIJKHEID


- tennisles-denhaag  is niet aansprakelijk voor letsel en schade van de Cursist ontstaan tijdens de uitvoering van de OvereenkomstAlgemene Voorwaarden tennisles-denhaag

Ga naar pagina 2 van de Alg. Voorwaarden