© GO mz

8. ANNULERING OVEREENKOMST


- Een Cursist dient de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

- De Annulering gaat in op het moment dat de schriftelijke opzegging door tennisles-denhaag ontvangen is.

- Indien de Cursist de Overeenkomst opzegt voor aanvang uitvoering Overeenkomst (ongeacht de reden), dan is de cursist gehouden een deel van het Cursusgeld aan TOUCH te betalen, te weten als volgt:

a. Bij Annulering 6 weken voor aanvang: 0%

b. Bij Annulering 4 weken voor aanvang: 25%

c. Bij Annulering 2 weken voor aanvang: 50%

d. Bij Annulering minder dan 2 weken voor aanvang: 100%

- Indien de Cursist de Overeenkomst opzegt voor aanvang uitvoering Overeenkomst door omstandigheden buiten de schuld van de cursist om (bijvoorbeeld een langdurige blessure), dan wordt - met inachtneming van bovenstaande regeling - maximaal 50% van het Cursusgeld in rekening gebracht.

- Indien de Cursist de Overeenkomst tijdens de uitvoering van de Overeenkomst opzegt door omstandigheden buiten de schuld van de cursist om (bijvoorbeeld een langdurige blessure) dan heeft de Cursist - na evenredige verrekening van de reeds gevolgde Lesuren – recht op restitutie van 50% van het resterende Cursusgeld, tenzij meer dan de helft van het Lesprogramma reeds is gevolgd. Voor de Lesprogramma’s die in de winter worden gevolgd geldt dat er geen restitutie gegeven wordt van de bij het Cursusgeld inbegrepen baanhuur.

- Indien de Cursist een vervanger (bij voorkeur van gelijk niveau) regelt na een Annulering, dan is het bovenstaande niet van toepassing. Vervanging kan alleen plaatsvinden na overleg met en goedkeuring van tennisles-denhaag.

- Bovenstaande is alleenvan toepassing op groepstrainingen. Bij Annulering van privé-trainingen of duo-trainingen bepaalt tennisles-denhaag naar redelijkheid wat de Cursist dient te betalen in het kader van deze Annuleringsregeling.

- Voor de Lesprogramma’s die in de winter worden gevolgd geldt dat er geen restitutie gegeven wordt van de bij het Cursusgeld inbegrepen baanhuur.

- tennisles-denhaag heeft het recht om bij onvoldoende inschrijvingen voor een (deel van een) bepaald Lesprogramma het Lesprogramma te annuleren, e.e.a. in overleg met de Cursist.


9. BETALING

- De rekeningen worden aangeboden door tennisles-denhaag en GO mz, KvK Den Haag: 60430273, OBnr: 182151323B02

- Betaling van het Cursusgeld dient te geschieden 14 dagen na factuurdatum en in ieder geval voordat de eerste les plaatsvindt, tenzij in overleg met tennisles-denhaag anders is overeengekomen.

- Bezwaren tegen de hoogte van de facturen, schort de betalingsverplichting niet op.

- Bij gebreke van betaling binnen de gestelde betalingstermijn is de Cursist van rechtswege in verzuim. tennisles-denhaag is in dat geval gerechtigd haar verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst op te schorten. tennisles-denhaag is tevens gerechtigd wettelijke rente te berekenen over het opeisbare bedrag vanaf het moment dat Cursist in verzuim is tot het moment van volledige betaling van het opeisbare bedrag. Indien tennisles-denhaag (buiten)gerechtelijke incassokosten maakt ter verhaal van het opeisbare Cursusgeld, dan zullen deze kosten voor rekening komen van Cursist.


10. RESTITUTIE INSCHRIJFGELD

- Verzoeken om restitutie van het reeds betaalde inschrijfgeld als gevolg van een Annulering van de Overeenkomst dienen schriftelijk ingediend te worden bij tennisles-denhaag.

- Met inachtneming van art 6 van deze algemene voorwaarden heeft de cursist recht op restitutie vanaf het moment dat het verzoek om restitutie door tennisles-denhaag ontvangen is.


12. OVERIGE BEPALINGEN


- Deze algemene voorwaarden zijn daar waar mogelijk ook van toepassing op alle overige diensten van tennisles-denhaag.
Ga terug naar pagina 1 van de Alg. Voorwaarden